کادر اداری

  عبدالحکیم فیروزی

موسس و مدیر

 

 

منصور خانه زاده

معاون

 

 بهروز فیروزی

معاون