فرم مشخصات دانش آموزان جهت ثبت نام 1400-1399

مشخصات دانش آموز:

خانواده شاهد یا ایثارگر:


وضعیت جسمانی:

بیمه تکمیلی:

آیا پدر در قید حیات است؟

آیا مادر در قید حیات است؟

دانش آموز با چه کسانی زندگی می کند؟آیا پدر و مادر اختلاف خانوادگی یا متارکه دارند؟

دست غالب:


مشخصات پدر:


مشخصات مادر: